QuickThoughts™, de eerste vragenlijst-app

Deel uw mening op uw tablet of smartphone met QuickThoughts App... en verdien aantrekkelijke beloningen

Gebruiksvoorwaarden van QuickThoughts

Ingangsdatum: 25-06-2013
Het laatst bijgewerkt: 25-06-2013

Deze Gebruiksvoorwaarden (deze "Voorwaarden") bevatten de voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van, en interactie met de QuickThoughts iPad-applicatie ("Applicatie") in eigendom van Survey Sampling International, LLC ("SSI"). De Applicatie biedt u toegang tot SSI-diensten, zoals de mogelijkheid lid te worden van onderzoekspanels, deelnemen aan onderzoeken; beloningen en incentives ontvangen voor het invullen van enquêtes en het verzilveren en ontvangen van beloningen, incentives en prijzen (gezamenlijk " Diensten").

Registratie van, gebruik van en toegang tot de Applicatie en de Diensten zijn onderhevig aan of u akkoord gaat met deze Voorwaarden en het Applicatieprivacybeleid. Let op dat als u via de Applicatie naar een SSI-website gaat, deze website een eigen privacybeleid en gebruiksvoorwaarden of voorwaarden kan hanteren. Bekijk dergelijk beleid alstublieft zorgvuldig.

1. Diensten.

De Applicatie en de Diensten zijn strikt voor uw persoonlijke en niet-commerciële gebruik. U kunt de Applicatie en Diensten alleen gebruiken wanneer en indien beschikbaar.

U dient de Applicatie te registreren waarvoor u mogelijk uw persoonlijke identificeerbare gegevens ("PII") aan SSI moet blootgeven. Bekijk alstublieft het Applicatieprivacybeleid voor informatie over de privacypraktijken van SSI. SSI zal u voor de Applicatie een gebruikersnaam en wachtwoord geven of u deze zelf laten instellen. U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van uw gebruikersnaam en wachtwoord en bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik of misbruik van de Applicatie en/of Diensten door personen of groepen aan wie u uw gebruikersnaam en wachtwoord geeft of bekendmaakt.

U krijgt toegang tot bepaald intellectueel eigendom, inhoud en materiaal in eigendom van SSI of door SSI onder licentie verkregen of van klanten van SSI (" Inhoud"). Inhoud is en zal het enige en exclusieve eigendom blijven van de eigenaar van de Inhoud. U heeft een beperkt recht op toegang tot en bekijken van de Inhoud alleen in verband met uw gebruik van de Applicatie en de Diensten. Behalve zoals hierin aangegeven, heeft u geen en krijgt u geen rechten, aanspraak en/of belangen in of op de Inhoud. U stemt in met de vertrouwelijkheid en geheimhouding van de Inhoud en stemt ermee in de Inhoud niet te verkopen, aan te passen, te reproduceren, afgeleid werk mee te maken, opnieuw uit te geven, te tonen, over te dragen, te verspreiden, te onttakelen, te gebruiken (behalve zoals aangegeven in deze Voorwaarden) of anderszins Inhoud te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar. Inhoud kan beschermd zijn door copyright- of handelsmerkwetten en u dient zich te houden aan alle copyright- en handelsmerkmededelingen, informatie of beperkingen die in de Inhoud staan waartoe via de Applicatie toegang is verkregen.

SSI behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken, op elk gewenst moment kosten in rekening te brengen of kosten aan te passen voor het gebruik van de Applicatie en/of voor deelname aan de Diensten. SSI behoudt zich tevens het recht voor om naar eigen goeddunken de Applicatie en/of Diensten aan te passen en/of te beëindigen in zijn geheel of een deel ervan, op elk gewenst moment, met of zonder mededeling.

2. Onbevoegde acties.

U stemt ermee in om niet over te gaan tot: (i) zich in te laten met criminele activiteiten; (ii) u op enige manier te bemoeien met de Applicatie, Diensten en/of gerelateerde website(s); (iii) u bezig te houden met onbevoegd gebruik en/of bekendmaking van Inhoud; (iv) meer dan één (1) account te openen, gebruiken of te hebben voor de Applicatie; (v) u in te laten met frauduleuze activiteiten in verband met de Applicatie en/of de Diensten, inclusief, zonder beperking, snel door enquêtes heengaan, dezelfde enquête meer dan een keer invullen, uw identiteit verhullen of vervalsen, valse informatie geven tijdens het registratieproces, valse onderzoeksgegevens insturen, beloningen, prijzen en/of incentive verzilveren of proberen te verzilveren door middel van valse of frauduleuze middelen en het knoeien met enquêtes; (vi) het versturen of verspreiden van virussen, corrupte gegevens en andere schadelijke, verstorende of destructieve codes, bestanden of informatie, inclusief, zonder beperking, spyware; (vii) het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van of over een andere gebruiker van de Applicatie en/of Diensten; (viii) het gebruik van geautomatiseerde middelen, inclusief spiders, robots, crawlers, data mining-instrumenten of dergelijke voor het downloaden van gegevens van de Applicatie en/of Diensten; (ix) het versturen van ongewenste e-mail, inclusief, zonder beperking, e-mails van commerciële of marketing aard; (x) het verkrijgen of proberen te verkrijgen van ongeautoriseerde toegang tot de Applicatie, de Diensten en/of de systemen, code en/of servers die de Applicatie en de Diensten ondersteunen; (xi) het insturen, posten of overdragen van onwettige, lasterlijke, smadelijke, obscene, pornografische, onfatsoenlijke, onzedelijke, suggestieve, treiterende, bedreigende, opruiende, onnauwkeurige, misleidende of frauduleuze inhoud of materiaal; (xii) het instellen van links naar of van de Applicatie, de Diensten en/of gerelateerde website(s); (xiii) het veranderen van het uiterlijk van de Applicatie, de Diensten en/of andere gerelateerde website(s); of (xiv) het stimuleren of adviseren van een persoon, inclusief zonder beperkingen SSI-werknemers, om handelingen uit te voeren die hieronder verboden zijn.

U erkent dat en stemt ermee in dat SSI volledig zal meewerken aan alle wettelijke verzoeken tot bekendmaking (bijv. verzoeken van de rechtbank of dagvaardingen).

3. Gebruikersinhoud.

U kunt inhoud of materiaal, inclusief maar niet beperkt tot foto's, video's en/of andere soortgelijke of gerelateerde inhoud of materialen indienen, uploaden of verzenden ("Gebruikersinhoud"). Als u Gebruikersinhoud indient in verband met de Applicatie en/of de Diensten dan kan de Gebruikersinhoud publiekelijk beschikbaar gesteld worden en kan het gedeeld worden met derden, inclusief maar niet beperkt tot, klanten van SSI, klanten van de klanten van SSI en externe dienstverleners. Gebruikersinhoud kan ook audio, video, afbeeldingen of de gelijkenis van de persoon zijn die de Gebruikersinhoud indient en mag geen inhoud bevatten dat auteursrechtelijk beschermd of het handelsmerk van derden is. Gebruikersinhoud mag geen audio, video, afbeeldingen of de gelijkenis van iemand anders dan de gebruiker bevatten.

U geeft SSI en het moederbedrijf, dochterbedrijven en aangesloten bedrijven (samen "SSI") een eeuwigdurend, niet-exclusief, wereldwijd, royalty-vrij, overdraagbaar, sublicentieerbaar recht met licentie toe voor het gebruik, kopiëren, overdragen, aanhalen, publiceren, distribueren, openbaar vertonen, afgeleide werken van creëren, hosten, indexeren, cachen, taggen, encoderen, wijzigen en aanpassen (inclusief zonder beperking, het recht tot aanpassen tot streamen, downloaden, uitzenden, mobiel maken, digitaal maken, thumbnailen, scannen of andere technologieën), in welke vorm of welk medium dan ook, dat nu bekend is of hierna wordt ontwikkeld, Gebruikersinhoud, inclusief geposte, ingestuurde of geüploade Gebruikersinhoud op de Applicatie en/of de Diensten via een externe partij.

U bent uitsluitend verantwoordelijk voor de Gebruikersinhoud. SSI kan en zal niet alle Gebruikersinhoud bekijken en SSI is niet verantwoordelijk voor de Gebruikersinhoud. SSI behoudt zich het recht voor Gebruikersinhoud te verwijderen, verplaatsen of te bewerken dat naar oordeel van SSI: (i) in strijd is met deze Voorwaarden, (ii) in strijd is met copyright- of handelsmerkwetten of (iii) bedreigend, lasterlijk, obsceen of anderszins onaanvaardbaar is.

4. Belonings- en Incentiveprogramma's.

U heeft de mogelijkheid beloningen en incentives te ontvangen in verband met uw gebruik van de Diensten. Informatie over beloningen en incentives kunnen beschikbaar zijn op het QuickThoughts-dashboard, aan het begin of het einde van een enquête, via uitnodigingen voor enquêtes die ontvangen worden in verband met de Diensten of beschreven worden in nieuwsbrieven die door SSI worden verspreid of gepubliceerd.

5. Schadeloosstelling.

U stemt in met het schadeloos houden, verdedigen en onschuldig stellen van SSI en het moederbedrijf, dochterbedrijven en gerelateerde bedrijven en zijn of hun respectievelijke leden, managers, aandeelhouders, directeuren, officers, werknemers en vertegenwoordigers van en tegen claims, verplichtingen, verlies, beoordelingen, beloningen, boetes en kosten en/of onkosten van welke soort ook, inclusief, zonder beperking, redelijke advocaatskosten en proceskosten voortvloeiend uit of veroorzaakt, direct of indirect door: (i) uw overtreding of schending van deze Voorwaarden; en/of (ii) uw gebruik van en/of deelname aan of met de Applicatie en/of Diensten.

6. Disclaimer van garanties, Beperkingen van verantwoordelijkheid, Handhaving van claims.

DE APPLICATIE EN DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD ALS "ZOALS IS" EN ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, OFWEL UITDRUKKELIJK OFWEL IMPLICIET, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, VAN GARANTIES OP TITELS, OVERTREDINGEN OF GEIMPLICEERDE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN DOEL. SSI GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE APPLICATIE EN DIENSTEN NIET ONDERBROKEN ZULLEN WORDEN OF VRIJ ZIJN VAN FOUTEN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, DAT DE SYSTEMEN OF DE SERVERS DIE DE APPLICATIES EN DE DIENSTEN ONDERSTEUNEN WORDEN GECORRIGEERD OF VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE BESTANDEN OF ONDERDELEN. SSI BIEDT GEEN TOEGANG TOT OF VERBINDING MET HET INTERNET EN IS NIET EN ZAL NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DE HANDELINGEN OF OMISSIES VAN DERDEN DIE TOEGANG TOT OF VERBINDING MET OF GEBRUIK VAN DE APPLICATIES EN/OF DIENSTEN BELEMMEREN, BEPERKEN OF VERHINDEREN. U ERKENT HIERBIJ DAT HET GEBRUIK VAN DE APPLICATIE EN DE DIENSTEN VOOR UW EIGEN RISICO IS.

BEHALVE VOOR ZOVER VERBODEN DOOR DE GELDENDE WETTEN, ERKENT U EN STEMT U ERMEE IN DAT IN GEEN GEVAL SSI VERANTWOORDELIJK KAN WORDEN GEHOUDEN VOOR INDIRECTE, INCIDENTIËLE, SPECIALE, GEVOLGEN HEBBENDE EN/OF STAFBARE SCHADE OM WELKE REDEN OF OORZAAK OOK, ONGEACHT OF SSI OP DE HOOGTE IS VAN DE MOGELIJKHEID DAT DERGELIJKE SCHADE KAN BESTAAN.

ELKE CLAIM OF ELK GESCHIL VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET UW GEBRUIK VAN DE APPLICATIE, DE DIENSTEN EN/OF DE INHOUD MOET WORDEN INGEDIEND BINNEN ÉÉN (1) JAAR NADAT EEN DERGELIJKE CLAIM OF EEN DERGELIJK GESCHIL ZICH HEEFT VOORGEDAAN.

7. Koppelingen naar websites van derden.

SSI kan de mogelijkheid bieden om aangesloten te zijn op websites die door derden worden onderhouden en/of geëxploiteerd. SSI onderschrijft niet en is niet verantwoordelijk voor: (i) websites van derden, inclusief en zonder beperking het beleid en de praktijken; of (ii) de producten, diensten, enquêtes of mogelijkheden die beschikbaar zijn via websites die geëxploiteerd worden door derden. Bestudeer alle beleid en gebruiksvoorwaarden zorgvuldig.

8. Toepasselijke wet.

Deze Voorwaarden en uw gebruik van de Applicatie en/of Diensten vallen onder en zullen afgehandeld worden in overeenkomst met de wetten van de staat Connecticut, VS, zonder inachtneming van een deel van een keuze voor wetsprincipes (of die nu zijn van Connecticut of van een andere jurisdictie) die zouden kunnen leiden tot toepassing van de wet van een andere jurisdictie. Alle claims of geschillen in verband met deze Voorwaarden, de Applicatie en/of de Diensten zullen onderhevig zijn aan de exclusieve jurisdictie van de staat of de Federale rechtbanken gelegen te Fairfield County, Connecticut, VS.

9. Beëindiging van uw lidmaatschap.

Elke partij kan uw lidmaatschap beëindigen, met of zonder oorzaak, om welke reden dan ook of zonder reden en zonder enige verplichting voor zo'n beëindiging.

Naast alle andere oplossingen kan SSI, zonder mededeling vooraf, uw lidmaatschap opschorten en/of beëindigen in het geval u deze Voorwaarden schendt of overtreedt. U stemt er hierbij mee in dat de opschorting van uw lidmaatschap SSI er niet van ontslaat verdere actie te kunnen ondernemen inclusief, maar niet beperkt tot, beëindiging van uw lidmaatschap. Als SSI uw lidmaatschap beëindigt vanwege uw overtreding of schending van deze Voorwaarden: (i) u alle rechten en belangen verspeelt in en/of voor alle niet-verzilverde beloningen, incentives en/of prijzen vanaf de beëindiging; (ii) uw lidmaatschap per direct wordt geannuleerd; (iii) uw toegang tot de Applicatie en de Diensten direct ophoudt en (iv) u niet deel mag nemen aan enquêtes die aangeboden worden via de Diensten.

Naast alle andere beschikbare rechten en oplossingen, behoudt SSI zich het recht voor uw lidmaatschap te deactiveren als: (a) u niet Actief blijft (zoals hierin aangegeven); (b) SSI een terugkaatsing (hard bounce) of fout bij bezorging ontvangt met betrekking tot e-mailcommunicatie die naar uw e-mailaccount wordt gestuurd; of (c) SSI drie keer een "mailbox vol" melding krijgt met betrekking tot e-mailcommunicatie verstuurd naar uw e-mailaccount. Voor het doel van deze Voorwaarden betekent "Actief" dat u: (i) minstens eens per twaalf (12) maanden deelneemt aan een enquête of (ii) minstens eens in de twaalf (12) maanden uw profielinformatie bijwerkt.

In het geval van deactivering, beëindiging door u of beëindiging door SSI (anders dan uw schending of overtreding van deze Voorwaarden) zal SSI niet-verzilverde beloningen, incentives en/of prijzen actief houden en voor u beschikbaar stellen om te verzilveren voor een periode van dertig (30) dagen na de deactivering.

Beëindiging of deactivering van uw lidmaatschap zal de Applicatie niet verwijderen.

10. Wijzigingen in de voorwaarden.

SSI behoudt zich hierbij het recht voor om naar eigen goeddunken veranderingen aan te brengen in deze Voorwaarden. SSI stimuleert u deze Voorwaarden regelmatig door te lezen. SSI zal uw toestemming vragen voorafgaand aan veranderingen die van dergelijke aard zijn dat toestemming nodig of vereist is. Voor veranderingen waar geen toestemming nodig is, leidt uw regelmatige gebruik van, lidmaatschap voor of met, of deelname aan een enquête(s) in verband met de Applicatie en/of de Diensten tot aanvaarding van de veranderingen van deze Voorwaarden.

11. Diverse Voorwaarden.

De titels in deze Voorwaarden zijn alleen ter referentie en hebben geen gevolgen voor de interpretatie en/of toepassing van deze Voorwaarden. Het feit dat SSI niets doet tegen de schending van de Voorwaarden door u, zal u niet ontslaan van een dergelijke schending en zal SSI er niet van ontslaan een volgende schending aan te vechten. Deze Voorwaarden, enig beleid waar hierin naar wordt verwezen of hierin is opgenomen, en de specifieke mededelingen, voorwaarden en vereisten op website(s) die verband houden met de Applicatie en de Diensten zijn de hele overeenkomst tussen u en SSI en annuleren alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten en voorwaarden, of deze nu mondeling of schriftelijk zijn. Als een competente jurisdictie van mening is dat een bepaling in deze Voorwaarden ongeldig is, gaan de partijen er toch mee akkoord dat de rechtbank ernaar moet streven om recht te doen aan de intenties van de partijen als weergegeven in die bepaling, en dat de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven. Alle mededelingen aan SSI kunnen gestuurd worden naar: privacy@surveysampling.com of naar Survey Sampling International, LLC, 6 Research Drive, Shelton, Connecticut 06484 VS, T.a.v.: Juridische afdeling.